Algemene voorwaarden

Versie 03 februari 2021

De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van LEF Dyslexie en de daaraan verbonden natuurlijke persoon, of de door LEF Dyslexie in standgehouden websites zoals, maar niet beperkt tot, www.lefdyslexie.nl en www.lefdyslexie.com (hierna veelal te noemen “website”), voor zover er geen andere overeenkomsten zijn gesloten. LEF Dyslexie wijst de (toepasselijkheid van) alle andere, aanvullende dan wel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gebruikt uitdrukkelijk van de hand.

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect beschikbaar worden gesteld: online, per e-mail, telefonisch, of per post.

 

Definities

LEF Dyslexie: De eenmanszaak en haar rechtsopvolgers ten behoeve waarvan deze voorwaarden zijn aangegaan.

Website: Alle pagina’s op de websites van www.lefdyslexie.nl en lefdyslexie.com.

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met LEF Dyslexie en / of de daaraan verbonden natuurlijke persoon sluit. De persoon (zijnde een particulier of een werknemer of cliënt van Opdrachtgever) op wie de door de Ondernemer uit te voeren begeleidings- en/of trainingswerkzaamheden betrekking hebben.

Opdrachtnemer:  LEF Dyslexie en de daaraan verbonden natuurlijke persoon.

Trainingen &Lezingen: De Trainingen & Lezingen zoals inhoudelijk op de ‘Website’ wordt omschreven.

Coach sessie: De Coach sessie zoals inhoudelijk op de ‘Website’ wordt omschreven.

Coach traject: Onder coach traject worden meerdere coach sessies verstaan.

 

Artikel 1 Uitvoering opdracht
1.1 Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.
1.2 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen geven omtrent het beoogde doel van de opdracht, voor zover dit niet de wijze van uitvoeren van de opdracht raakt.
1.3 Iedere overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn/haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
1.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
1.5 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
1.6 Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zullen Partijen in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

 

Artikel 2 Duur van de overeenkomst
2.1 De opdracht vangt aan op het moment dat Opdrachtnemer akkoord heeft gegeven op de opdracht.
2.2 De inhoud en de duur van de opdracht is afhankelijk van hetgeen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is overeengekomen.
2.3 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

 

Artikel 3 Nakoming
3.1 Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij/zij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

Artikel 4 Beëindiging van de Overeenkomst
4.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na (een eerste en enige) schriftelijke aanmaning.
4.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na (een eerste en enige) schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.

 

Artikel 5 Vergoeding
5.1 Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer voor een intake € 115,00 inclusief BTW per uur tenzij anders overeengekomen.
5.2 Voor de individuele coachtrajecten wordt het tarief apart tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen gezien deze trajecten maatwerk zijn.
5.3 Voor het geven van Trainingen en Lezingen worden andere tarieven gehanteerd. Deze worden apart tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen.
5.4 Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
5.5 Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem/haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
5.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever de overeengekomen honoraria aan te passen.
5.7 Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtnemer noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtnemer de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtgever.

 

Artikel 6 Facturering en betaling
6.1 Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen) zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
6.2 Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
6.3 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
6.4 Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag ingeval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
6.5 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 7 Annuleringsvoorwaarden
7.1 Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
7.2 Bij annulering door Opdrachtgever van Trainingen en / of Lezingen en of andere begeleidingstrajecten binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteit, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 10 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
7.3 Bij annulering door Opdrachtgever van een coach sessie binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten 25%.
7.4 Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij/zij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

 

Artikel 8 Incassokosten
8.1 Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid/ schade
9.1 Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
9.2 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever geleden schade, dan is zijn/haar aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 2.000,00.
9.3 Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
9.4 Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn/haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
9.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn/haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
9.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen.
9.7 Indien Opdrachtgever een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 6 maanden na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van die termijn te vervallen.

 

Artikel 10 Geheimhouding
10.1 Het coach traject zal uiterst vertrouwelijk worden behandeld. Voor zover in overeenstemming met een goede beroepsuitoefening en voor zover niet in strijd met wettelijke regels of andere verplichtingen, zullen bijzonderheden met betrekking tot de Opdrachtgever en de aard en omvang van de zaken die onderwerp van het coach traject zijn, niet naar buiten worden gebracht zonder instemming van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever geeft echter reeds voor nu toestemming om materiaal uit de sessies te gebruiken voor cursussen, studie, intervisie of andere intercollegiale doeleinden zonder vermelding van identiteit en persoonsgegevens. De door de Opdrachtnemer ingezette middelen zijn toegesneden op de persoonlijke thema’s die in de sessies aan de orde komen en bestaan uit betrouwbare en gevalideerde instrumenten. Alle oefeningen, programma’s, modellen en andere materialen of bescheiden van welke aard dan ook uitgereikt ter ondersteuning van het coach traject blijven te allen tijde het intellectuele eigendom van de Opdrachtnemer. Bij ander gebruik dan uitsluitend persoonlijk gebruik door de Opdrachtgever zal dit achteraf apart worden gefactureerd als verkoop van trainingsmateriaal.

 

Artikel 11 Intellectuele eigendom
11.1 Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem/haar – in het kader van de overeenkomst – aan Opdrachtgever verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
11.2 Opdrachtgever mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
11.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers.

 

Artikel 12 Rechts- en forumkeuze
12.1 Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation. Indien Mediation wordt toegepast betaalt iedere partij zijn of haar eigen kosten.
12.3 Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

 

Artikel 13 Overige bepalingen
13.1 Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
13.2 Wijzigingen van en aanvullingen op de hoofdovereenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.